Shevat Paryant Mi Tujhyavarach Prem Karen

जीवनाच्या वाटेवर चालतांना,
मी जगेन अथवा मरेन,
आयुष्याच्या शेवट पर्यंत,
मी तुझ्यावरच प्रेम करेन…
याला म्हणतात,
जीवापाड प्रेम!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.