Prem Ashya Mansala Shodhte

प्रेम कधीच अशा माणसाला शोधत नाही,
ज्याच्या बरोबर राहायचंय…
प्रेम अशा माणसाला शोधते ज्याच्यशिवाय,
राहू शकणार नाही…