Majhya Jeevnatil Shevatcha Divas

तु मला विसरशील हा,
माझ्या आयुष्यातील दुःखाचा दिवस असेल..
पण मी तुला विसरेन हा,
माझ्या जीवनातील शेवटचा दिवस असेल…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.