Kiti Prem Karto Tujhyavar

किती प्रेम करतो तुझ्यावर
हे तुला कधीच कळणार नाही..
माझ्याइतके प्रेम करणारा
तुला कधीच मिळणार नाही..!

Leave a Comment