Bayko: Majhi Ek Ut Aahe

बायको: माझी एक अट आहे,
नवरा : काय?
बायको: तूम्ही सोडायला आले तरच मी माहेरी जाणार,
नवरा: माझी पण एक अट आहे,
बायको: काय?
नवरा: मी घ्यायला आलो तरच परत यायचे…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.