Tujhi Khup Athvan Yete

तुझी खूप आठवण येते…
आणि तुला Message सुद्धा
करावा वाटतो…
पण…,
भिती वाटते तू Reply करशील कि
नाही ह्याची…