Tyane Majhe Aayush Badalun Takale

त्याने माझं पूर्ण आयुष्य बदलून टाकलं,
आता स्वतः बदलून,
माझ्या आयुष्यातून निघून गेला…