Tujhi Aathvan Aali Ki Photo Baghto

मुलगा: मला तुझी आठवण आली कि,
मी तुझा फोटो बघतो..
मुलगी: अय्या, आणि माझा आवाज
ऐकावासा वाटला तर तू काय करतोस??
मुलगा: शेजारच्या कुत्रीला दगड मारतो…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.