Shikshak Ani Pappu Joke

शिक्षक: उद्या ग्रुहपाठ नाही करून आणलास तर कोंबडा बनवेन..पप्पू: ओके सर.. पण जरा झणझणीत बनवा..
मी रॉयल स्टॅगचा खंबा घेऊन येतो…

Leave a Comment