Pratyek Goshtit Ragavnari Manse

प्रत्येक गोष्टीत रागावणारी
माणसे तिच असतात,
जी वेळोवेळी स्वतःपेक्षा जास्त
दुसऱ्याची काळजी घेतात…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.