Ragavleli Vyakti Aaple Vaait Nahi Karu Shakat

रागावलेली व्यक्ती रागाच्या भरात
काहीही बोलू शकते,
पण आपले कधीच वाईट नाही करू शकत.
कारण त्या व्यक्तीच्या रागात काळजी,
आणि मनात प्रेम असते…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.