Kimmat Paishala Naste

किंमत पैशाला कधीच नसते..
किंमत पैसे कमावतांना केलेल्या,
कष्टाला असते…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.