Kimmat Paishala Naste

किंमत पैशाला कधीच नसते..
किंमत पैसे कमावतांना केलेल्या,
कष्टाला असते…

Leave a Comment