Pause Yenar Mhanun

मी मुद्दामच छत्री आणत नाही,
पाऊस येणार म्हणून,
मला भिजतांना पाहिलं कि,
तू छत्रीत घेणार म्हणून…