Paper Sutlya Nanrchya Pratikriya

पेपर सुटल्यानंरच्या प्रतिक्रिया:
दहावी अ :- सगळं सोप्प होतं..
दहावी ब :- काही प्रश्न सोपे होते..
दहावी क :- बरा होता पेपर..
दहावी ड :- मॅडम काय दिसत होती…!!

Leave a Comment