Paise Nahit Mhanun

पैसे नाहीत म्हणुन,
शाळा सोडलेले खुप आहेत पण,
पैसे नाहीत म्हणुन दारु सोडलेला,
एकही माणूस या जगात नाही…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.