Navra Bayko Swarga Joke

बायको – काय हो स्वर्गात म्हणे नवरा-बायकोला,
एकत्र राहू देत नाहीत, खरे आहे का हे?
नवरा – हे खरे आहे..
बायको – पण का हो असे?
नवरा – अगं त्यामुळेच तर त्याला स्वर्ग म्हणतात…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.