Mi Jagat Nastana

भरून येतील डोळे तुझे,
मी जगात नसतांना,
एकटी पडशील कुठेतरी बसतांना,
रडू नकोस कधी
मला पाहायचे होते
तुला नेहमीच हसतांना…