Mahabhaynkar Joke

महाभयंकर जोक:
इंग्लिश माणुस आजीबाईला –
What Is Your Name??
आजीबाई – महा काही नेम नाही भाऊ…
आज हाय उद्या नाय!!!
☺☺☺