Lift Havi Aahe Ka

गण्या बसस्टॉपवर उभा होता,
एक मोटर सायकल स्वार,
त्याच्यापाशी आला आणि त्याने विचारले,
”लिफ्ट हवी आहे का?”
.
.
‘गण्या : ”नो थँक्स! माझे घर तळमजल्यावरच आहे!!

Leave a Comment