Lagn Kelyavar Ekach Goshticha Raag Yeto

मोबाईल विकत घेतल्यावर,
आणि लग्न केल्यावर,
माणसाला एकाच गोष्टीचा
राग येतो..
“थोडं अजुन थांबलो असतो,
तर चांगलं मॉडेल मिळालं असतं…”
☺☺☺

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.