Koni Sad Post Upload Karat Asel Tar

जर एखादी व्यक्ती सतत
Sad Post Upload
करत असेल. तर ती व्यक्ती
पागल किंवा देवदास नसते.
खरं प्रेम करण्याची,
आयुष्यभराची ती शिक्षा असते…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.