Jar Koni Aaplyala Pahun Darvaja Band Kela Tar

आजचा उपदेश:
जर कोणी आपल्याला पाहुन
दरवाजा बंद केला तर,आपण पण त्याला दाखवुन द्यायचे,
की दरवाज्याला दोन
कड्या असतात…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.