Jar Bayko Aikat Nasel Tar

जर बायको ऐकत नसेल तर,
सरळ चप्पल काढा,
.
.
.
आणि घालून बाहेर पडा..
तुम्ही जो विचार करत होतात,
त्यासाठी वाघाचं काळीज लागतं राव…