Ekda Bus Madhe Khup Gardi Aste

एकदा बस मध्ये खूप गर्दी असते,
उभे राहुन कंटाळलेली एक बाई
एका गाठोड्यावर बसते..
एक माणूस: बाई, गाठोड्यावर नका बसु टरबुज फुटतील…
बाई: गाठोड्यात टरबुज आहेत का?
माणूस: नाही, खिळे आहेत…
☺☺☺

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.