Aayushyat Vait Kevha Vat-te?

आयुष्यात वाईट तेव्हा वाटते,
जेव्हा आपण काही चुका करतो,
पण सर्वात जास्त वाईट तेव्हा वाटते जेव्हा,
त्या हजार चुका आपण एका चुकीच्या व्यक्तीसाठी करतो…