Aathvan Status

मी बोलत नाही याचा अर्थ असा नाही,
की मी तुला विसरलोय…
मला हे बघायचंय की तुला
माझी किती आठवण येते…!!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.