Aathvan Marathi Sms

चांगल्या लोकांचं एक वैशिष्ठ्य असते,
त्यांची आठवण काढावी लागत नाही,
ते कायम आठवणीतच राहतात…
तुमच्यासारखे!

ADVERTISEMENT