Aathvan Marathi Sms

चांगल्या लोकांचं एक वैशिष्ठ्य असते,
त्यांची आठवण काढावी लागत नाही,
ते कायम आठवणीतच राहतात…
तुमच्यासारखे!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.