Jeev Lavlelya Mansala Sodtana

जीव लावलेल्या माणसाला
स्वतःपासून तोडतांना काय त्रास होतो हे फक्त,
त्यालाच कळू शकते,
ज्याने मनापासून खरे प्रेम केलेले असते…