Mi Ugach Ruslo Tichyavar

कितीही रुसलो तिच्यावर तरी,
ती माझ्यावर कधीच रुसली नाही…
मी मात्र उगाच रुसलो तिच्यावर,
कारण मला तिचं प्रेम कळलंच नाही…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.