Kunachyahi Dukhacha Anadar Karu Naye

कुणाच्याही दुःखाचा
अनादर करू नये..
प्रत्येकजण आपापल्या
संकटांशी झगडत असतो..
काहींना आपल्या वेदना लपवता येतात,
काहींना नाही…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.