Bhetshil Kadhi Ani Bolshil Kadhi

Bhetshil Kadhi Ani Bolshil Kadhi

माझ्या मनातील ओढ तुला सांगू कशी?
जळतो जीव फक्त तुझ्यासाठी,
किती त्रास देशील या हृदयाला,
भेटशील कधी आणि सुखाने बोलशील कधी…?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.