Tu Majhi Nasli Tari

तू माझी नसली तरी,
मी तुझाच आहे..
कारण तू
महाराष्ट्राची आहे,
आणि महाराष्ट्र माझा आहे…
जय महाराष्ट्र!

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.