Tag: Mi Kele Ki Tinehi Kelech Pahije

Prem Hi Ek Bhavna Aahe

Prem Hi Ek Bhavna Aahe

मी केले की तिनेही केलेच पाहिजे,
असे नाही..
शेवटी प्रेम हि एक भावना आहे,
व्यवहार नाही…