Tag: Kuthehi Raha Pan Sukhat Raha

Jiv Majha Tujhyat Aahe SMS Marathi

Jiv Majha Tujhyat Aahe SMS Marathi

कुठेही रहा पण सुखात रहा,
सुख माझे त्यात आहे,
स्वतःचा जीव जपत रहा,
कारण जीव माझा तुझ्यात आहे…