Tag: Kunachyahi Dukhacha

Kunachyahi Dukhacha Anadar Karu Naye

कुणाच्याही दुःखाचा
अनादर करू नये..
प्रत्येकजण आपापल्या
संकटांशी झगडत असतो..
काहींना आपल्या वेदना लपवता येतात,
काहींना नाही…