Tag: Kimat Paishala Kadhich Naste..

Kimmat Paishala Naste

Kimmat Paishala Naste

किंमत पैशाला कधीच नसते..
किंमत पैसे कमावतांना केलेल्या,
कष्टाला असते…