Tag: Changlya Lokanche Ek Vaishisthya Aste

Changlya Lokanche Vaishisthya

चांगल्या लोकांचं एक वैशिष्ठ्य असते,
त्यांची आठवण काढावी लागत नाही,
ते कायम आठवणीतच राहतात…
तुमच्यासारखे!