Tag: Bayko: Majhya Aaiche Aikle Asate

Navra Bayko Joke Marathi

Navra Bayko Joke Marathi

बायको: माझ्या आईचं ऐकलं असतं आणि
तुम्हाला नकार दिला असता ना, तर मी सुखी झाले असते..
नवरा: काय सांगतेस! तुझ्या आईचा विरोध होता आपल्या लग्नाला?
बायको: हो..
नवरा: अरे देवा.. आणि त्या माऊलीला मी वाईट समजत होतो…
☺☺☺