Banta: Kal Mala 10 Janani Khup Marle

Banta: Kal Mala 10 Janani Khup Marle

बंता: काल मला १० जणांनी खूप मारले, संता: मग तू काय केलेस? बंता: मी म्हटलं, साल्यांनो दम असेल तर एक एक जण या, संता: मग? बंता: मग काय, साल्यांनी एकेकाने येऊन परत मारले…