Tag: Aayushyatale Kahi Kshan He Ekantat

Kahi Kshan He Ekantat Ghalvat Jaa

आयुष्यातले काही क्षण हे एकांतात
घालवत जा,
सर्व प्रश्नांची उत्तरं तिथेच मिळतील
कारण,
तिथेच आपला संवाद फक्त
आणि
फक्त स्वतःशी होतो…