Tag: Aayushyat Nehmi Swathache Swapn Purn Karnyasathi Kaam Kara Nahitar

Swathasathi Kaam Kara Dusryasathi Nahi

“आयुष्यात नेहमी स्वतःचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी काम करा, नाहीतर?
दुसरा कोणीतरी तुम्हाला त्याचे स्वप्न पुर्ण करण्यासाठी कामाला ठेवेल”…