Tag: समजवण्यापेक्षा समजून घेण्यामधे

Samjun Ghenyasathi Manacha Mothepana Lagto

THOUGHTS SMS MARATHI Image

समजवण्यापेक्षा समजून घेण्यामधे
खरी परीक्षा असते,
कारण समजवण्यासाठी अनुभवाचा कस लागतो,
तर समजुन घेण्यासाठी मनाचा मोठेपणा लागतो…