Tag: सत्य कायम टोचतं

Satya Kayam Tochte

सत्य
कायम टोचतं…
कारण त्यामध्ये
पॉईंट
असतो !…