Tag: वाट पाहशील तर आठवण बनून येईन

Ekda Manapasun Mala Aathvun Tar Bagh

वाट पाहशील तर आठवण बनून येईन,
तुझ्या ओठावर गाणे बनून येईन,
एकदा मनापासून मला आठवून तर बघ,
तुझ्या चेहऱ्यावर गोड हास्य बनून येईन…

Vat Pahshil Tar Aathavan Banun Yein

Vat Pahshil Tar Aathavan Banun Yein

वाट पाहशील तर आठवण बनून येईन,
तुझ्या ओठांवर गाणे बनून येईन,
एकदा मनापासून आठवून तर बघ,
तुझ्या चेहऱ्यावर गोड हास्य बनून येईन…