Tine Propose Pan Asa Kela Ki

Tine Propose Pan Asa Kela Ki

त्या वेडीनी प्रपोज़ पण असा केला की, मी तिला नाही म्हणूच शकलो नाही.. मला म्हटली चल टॉस करूया, छापा पडला तर तु माझा आणि काटा पडला तर मी तुझी… आय मिस यू!