Majhya Shant Basanyla Majhi Kamjori Samju Naka

माझ्या शांत
बसण्याला माझी
कमजोरी समजू नका,
मी मनातल्या मनात
लय शिव्या देत
असतो…