Budnaryala Var Kadhtana

बुडणाऱ्याला वर काढताना,
मधेच सोडून द्यावं…
जगण्या आणि मरण्यातील,
अंतर कळण्यासाठी…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.