Aaplyat Laplele Parke

आपल्यात लपलेले परके,
आणि परक्यात लपलेले आपले,
जर तुम्हाला ओळखता आले..
तर,
आयुष्यात वाईट दिवस
पाहण्याची वेळ आपल्यावर
कधीच येणार नाही…

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.