Tu Kadhi Bhetshil Punha

Tu Kadhi Bhetshil Punha

तुझी माझी भेट कदाचित,
घडत राहील पुन्हा पुन्हा..
पण प्रश्न प्रश्नच राहतोय,
तू कधी भेटशील …

ADVERTISEMENT