Tag: Ya Jagat Sagalya Goshti Sapadtat.

Swatachi Chuk Disat Nahi

Swatachi Chuk Disat Nahi

या जगात सगळ्या गोष्टी सापडतात.
पण.. स्वतःची चूक,
कधीच सापडत नाही…